Kladl bych důraz na prevenci a represi, říká o bezpečnosti kandidát do krajských voleb za SPD, Pavel Jelínek

Hlavní starost Olomouckého kraje vidí Pavel Jelínek, dvojka na krajské kandidátce SPD, v oblasti bezpečnosti. Mluví o restrukturalizaci městských strážníků, o podpoře sportu u mladých nebo o tom, zda svou politikou nezpůsobí vznik ghett.

Co Vás v Olomouckém kraji trápí nejvíce a jak to chcete řešit?

Problémových oblastí je mnoho, v dopravě, zdravotnictví a dalších oblastech. Pro nás je prioritou bezpečnost. Prosazujeme mnohem větší zapojení kraje v problému prevence kriminality v oblastech bezdoplatkových zón a tam, kde se obchoduje s bídou. Musí skončit podpora nepřizpůsobivých.

Jaká je Vaše vize pro Olomoucký kraj?

Olomoucký kraj potřebuje novou energii. Lidem musíme vrátit optimismus a naději pro jejich pracovní a životní plány. Kraj musí být bezpečným domovem, kde férové podnikání a poctivá práce má úspěch.

Co podle Vás dělá Olomoucký kraj tím, čím je?

Kombinace historického dědictví s nádhernou přírodou a lidé od Hané po Jeseníky.

Jak chcete přesvědčit běžného voliče ve věku 18–30 let, 30–45, 45–65 a 65 a více, aby Vaši stranu volil?

Mladým nabízíme podporu vzdělávání s důrazem na tradiční hodnoty, lidem v produktivním věku bezpečné prostředí k podnikání, dobré práci a rodinnému životu. Pro seniory více možností k prožití kvalitního podzimu života.


Odkud chcete vzít lidské kapacity na navýšení počtu strážníků v rizikových částech kraje?

Podle zkušeností, co mám z Prostějova, je vhodné přehodnotit funkci městské policie. Na jedné straně zde máme okrskové strážníky, kteří znají dokonale svoji lokalitu. U nás je známe, oni znají nás a mají naši plnou důvěru. Pak tu jsou jiní, kterých je víc, a ti dle mého duplikují funkci republikové policie. Rozumím důvodům. Peníze, které vyberou, například na pokutách za překročení rychlosti vozidla, končí v rozpočtu města. Vnímáte ale ten paradox? Máme čtvrti, kde s nadsázkou se bojí i ten strážník, a druzí pak někde rýžují pokuty pro město a dokonce to, kolik vyberou na pokutách, mají jako složku mzdy. To mi připadá nepřijatelné. Městská policie musí zajišťovat pořádek ve městě a nesmí být zdrojem peněz pro město. Pokud si toto zodpovědní uvědomí, bude lidských zdrojů dostatek.

V programu píšete o podpoře vytlačení negativních jevů z center měst do specializovaných zařízení. Neriskujete tím vznik ghett?

Ghetta vznikají samovolně, nekontrolovaně i bez našeho přičinění a zkušenosti z praxe říkají, že toto skutečně nemá jednoduché řešení. Teoretickým řešením ghett je, že jeho členům nabídnete práci a zastavíte štědré sociální dávky. Vznikne tak normální čtvrť, kde lidi chodí do práce a vychovávají děti. Jak je ale chcete donutit pracovat, když jediným, kdo má v rodině nějakou povinnost, je školou povinné dítě, které, pokud by nechodilo do školy, způsobí, že rodiče přijdou o část sociálních dávek? A ty mají skutečně štědré a prací na takový příjem nedosáhnou. Takže situace je často taková, že se rodiče baví do tří do rána, ráno v sedm vstanou, vyhodí dítě do školy a jdou pokračovat ve spánku. Samozřejmě, musí odpočívat, zase je čeká náročný večer. Výjimkou je den, kdy si jdou na poštu vybrat dávky. Dnes se objevuje ale nový fenomén. Dokonce i na ubytovnách už je nechtějí, i když mají příspěvek na bydlení až 15 tisíc, protože je hlad po ubytovnách pro zahraniční dělníky. A soužití těchto dvou skupin, kdy jedna juchá do tří do rána a druhá vstává v šest do práce, je dlouhodobě nemožné. Majitel ubytovny se pak musí rozhodnout pro první, nebo druhou skupinu. V Prostějově se majitel rozhodl pro druhou skupinu a tu první vystěhoval do uvolněného domu v centru města. Tam se přesunuly problémy, které tamní obyvatelé dosud neznali. Takže jak to bude pokračovat? Budeme je dál uplácet, jejich počet dál poroste, až jednou se situace stane skutečně neřešitelnou. Všichni, co tvrdí, že mají řešení, jen vaří z vody. Ano, máte pravdu, my je iniciací pracovní skupiny pro bezdoplatkovou zónu chceme zase jenom někam vytlačit. Ovšem všechny jiné projekty selhaly a tonoucí se chytá stébla. Dokud ve společnosti nevznikne jednomyslný záměr toto řešit, který bude bolet, chceme chránit alespoň ty slušné spoluobčany.

Jakou formou chcete klást důraz na prevenci kriminality?

Prevence kriminality má několik forem. Pokud bych měl výsledky hodnotit podle členění na sociální a situační prevenci, tak u mě neuspějete. Podle mě to totiž nefunguje. My uplácíme problémové skupiny tak nehoráznými částkami, že bychom měli být v pohodě. Nejsme. Jediné, čeho jsme dosáhli je stav, kdy se tyto skupiny cítí být nepostižitelné. Můj názor je, že pokud nad nimi nevisí Damoklův meč, ničeho se nebojí. Podívejte se do Přerova nebo Kojetína. Osobně bych kladl důraz na situační prevenci a represi. Slušný občan se musí cítit v bezpečí ne proto, že lumpa uplatím, ale proto že mu ty lumpárny zarazím. A pokud by se i přes to odmítal chovat slušně, tak jej zavřu. Teď asi se mnou nebudou někteří souhlasit, ale odvolávám se na svoji práci ohledně bezpečného koridoru v systému městského kamerového dohledového systému. Dle dostupných dat, která jsou i v mé práci, je prokazatelná nepřímá úměra v počtu kamer na určité trase či rizikové lokalitě a počtu trestných činů a přestupků. S trochou nadsázky se dá říct, že těmto lumpům se nelíbí, že jejich lži lze vyvrátit záznamem kamerového systému. Další důležitý faktor jsem již zmínil, je to místní znalost okrskových strážníků. Vytvořit bezpečné město znamená poskládat mozaiku drobných opatření.

Jakou škálu služeb v sociálním prostředí chcete podporovat?

Podpoříme výstavbu nového krajského zařízení pro seniory. Budeme podporovat i provoz soukromých zařízení a jejich zařazení do krajské sítě sociálních služeb, čímž jim umožníme využívat dotace v sociální oblasti. Budeme též podporovat výstavbu malometrážních bytů pro seniory a mladé rodiny z dotačních programů na pozemcích kraje převedených obcím. V neposlední řadě budeme nadále podporovat další služby určené pro naše občany v jejich sociálním prostředí, ať už se jedná o seniory, nemocné, či hendikepované občany. Především pak budeme daleko více podporovat přímou péči pro ty občany, kteří ji skutečně potřebují, ať už žijí v nějakém sociálním zařízení nebo doma.

Jak chcete kromě formy dotací motivovat mladé lékaře, aby zůstávali v Olomouckém kraji?

V zdravotnických zařízeních velkých měst není velký problém. Daleko větší problém je v praktických lékařích. Tady chceme z úrovně kraje požadovat na ministerstvu zdravotnictví příspěvek na ohodnocení mladých lékařů po jejich absolvování do ukončení atestace v oboru praktického lékaře. Další oblastí je zubní lékařství. Ambulance ve velkých městech provádí specializované výkony, které jsou dobře placené. Zubař v menších obcích provádí většinou základní výkony a zde je nutné, aby došlo k většímu ohodnocení výkonů právě v oblastech, kde je nedostatek zubních lékařů.

Je zrušení koncesionářských poplatků, o jehož usilování píšete v programu, opravdová starost Olomouckého kraje? Není lepší bavit se o něm na celostátní úrovni?

Pane redaktore, tak jako v každé společnosti, tak i v politice jsou otázky, které se týkají každého občana i v té poslední obci. Politika SPD myslí na všechny občany a společným tlakem na komunální, krajské i celostátní úrovni prosazujeme to, co je pro všechny přínosné.

Jak bude konkrétně probíhat podpora mimoškolního vzdělávání a smysluplného využití volného času ve školství? A co si mohu představit pod pojmem „aktivita politických neziskovek“, o jejímž zamezení v programu píšete?

Mimoškolní vzdělávání by mělo cílit na vlastnosti, jako je pracovitost, zodpovědnost, cílevědomost, vlastenectví, zdravé sebevědomí, ale i vnitřní pokora a tyto vlastnosti v žácích probouzet a upevňovat.

Podpoříme prospěšné projekty, které zkvalitňují vzdělávání nebo nabízejí dětem smysluplné využití ve volném čase. Sem patří i podpora sportovním klubům a dobrovolným spolkům, které se věnují mládeži. Tvrdíme, že krajské školství má směřovat od měkkých projektů k projektům investičním. U škol zřizovaných krajem má právě znak Olomouckého kraje být pečetí kvality. Podpoříme spolupráci škol se soukromým sektorem, a to i s prvky duálního vzdělávání v praktické výuce na odborných školách v koordinaci se Svazem průmyslu a dopravy ČR, Hospodářskou komorou a Úřadem práce ČR. Chceme prohlubovat partnerství mezi středními a základními školami, a to v širším měřítku než doposud. Spolupráce mezi středními a vysokými školami má vést k rozvoji nadání a vlastní výzkumné činnosti, proto budeme podporovat např. zapojení krajských škol do středoškolské odborné činnosti formou krajské podpory této prestižní mezinárodní soutěže.

Nepodpoříme aktivity subjektů, označovaných jako politické neziskovky, jejichž cílem je ideologizace školství v hlásání neomarxistických, progresivistických či alespoň krajně liberálních témat, jako jsou podpora „pozitivní diskriminace“ LGBT, podpora imigrace a multikulturalismu, témata označovaná jako „gender“, environmentalismus a podobně.

Pokud budou venkovní sportoviště v každé čtvrti ve městě, jak navrhujete, nebude jich nakonec nadbytek a budou plně využívané?

O to se opravdu nebojím. Často můžete slyšet, že dnešní děti jsou líné, že jen sedí u počítače nebo mobilu. Víte co? Já mám opačnou zkušenost. Dejte jim sportoviště a oni si pohyb najdou. Dejte jim pozitivní vzor a vznikne u nich soutěživost. Jistě, mají spoustu jiných lákadel, která my jsme v mládí neměli, je proto potřeba se jim věnovat trochu víc než kdysi nám. My jsme měli sušáky mezi paneláky a klepače na koberce, jim umetáme cestičku workoutovými hřišti. Ale shyb byl shyb tenkrát a je i dnes, stojka je tou stejnou stojkou. Spíš bych ale k otázce poznamenal, že hřiště mizí, než že by jich bylo víc než kdysi. A hluboce smekám před všemi, kteří se sportovní práci s dětmi věnují.

Jakým způsobem chcete podporovat budování malých vodních nádrží?

SPD předložila změnu vodního zákona, která velmi zjednodušila administrativu pro vznik malých vodních nádrží. Tato změna byla Poslaneckou sněmovnou přijata, což bereme jako jedno malé vítězství v bitvě o zadržení vody v krajině. Na úrovni kraje budeme podporovat vznik metodických pomůcek pro budování malých vodních nádrží pro potenciální investory.

Jak chcete podporovat majitele lesů při obnově krajiny?

Ve spolupráci s lesy České republiky podporujeme vzdělávání majitelů soukromých lesů. Zde jednoznačně preferujeme hospodaření, které se vyhýbá monokulturnímu zalesňování. Zde chceme vytvořit dotační titul pro majitele lesů pro jejich podporu ve vzdělání i v podpoře jejich hospodaření.

Jak chcete zvýšit turistickou atraktivitu kraje?

Podporou budování infrastruktury jak pro osobní a hromadnou dopravu, tak cyklostezek. Také systém dopravy z velkých center do turisticky zajímavých oblastí je naší prioritou. Požadujeme další elektrifikaci tratí a rozšíření možností přepravy kol. Také podporou změny stavebního zákona chceme, aby se zrychlila výstavba dopravních a infrastrukturních staveb. V neposlední řadě podporujeme slevové a věrnostní karty pro návštěvníky našeho kraje.

S kým byste byli ochotni jít do koalice?

Hnutí SPD nevylučuje spolupráci s jakýmkoliv politickým subjektem, který bude pomáhat v prosazování našeho politického programu.